Podpisanie umowy na remont więźby i dachu kościoła

Podpisanie umowy na remont więźby i dachu kościoła przez ks. K. Czempiela ze Stanisławem Moźdźeniem, właścicielem firmy Stach-Gont.

Podpisanie umowy na remont więźby i dachu kościoła przez ks. K. Czempiela ze Stanisławem Moźdźeniem, właścicielem firmy Stach-Gont.

2024-06-10

Jankowice, 08.06.2024 r.

 

 

W listopadzie 2022 r. przez Prezesa Rady Ministrów została podpisana Uchwała w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - POZ. 

Program Odbudowy Zabytków to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie 

i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją 

i niszczeniem. Program ten dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków 

i kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami (m.in. do parafii). Dofinansowanie można przyznawać na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, może być przeznaczone również na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dofinansowanie z POZ może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2%. Uogólniając POZ polega na pozyskaniu przez władze samorządowe z Banku Gospodarstwa Krajowego środków na prace przy zabytkach, które po spełnieniu przez podmioty zobowiązane do opieki nad zabytkami stosownych wymogów, są przekazywane przez samorząd tym podmiotom, przy jednoczesnym pokryciu przez ów samorząd minimalnego wkładu własnego.

Do POZ przystąpiła również Gmina Świerklany. Po analizie stanu zachowania obiektów zabytkowych na terenie gminy, m.in. tych które są w posiadania parafii p.w. Bożego Ciała w Jankowicach – Sanktuarium Najświętszego Sakramentu, wspólnie z ks. Proboszczem oraz Społecznym Opiekunem Zabytków, został przygotowany i złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego stosowny wniosek, celem przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich 

w naszym kościele. W pierwszym naborze do POZ w lipcu 2023 r. wniosek ten otrzymał pozytywną akceptację 

i promesę w wysokości 980.000,00 zł. W ramach wniosku ma zostać przeprowadzony remont więźby dachowej oraz dachu kościoła.

Od września 2023 r. do lutego 2024 r. parafia wraz ze Społecznym Opiekunem Zabytków przygotowywała wszystkie stosowne dokumenty, wymagane prawem budowalnym i ustawą o ochronie zabytków do zrealizowania remontu więźby i dachu. Dzięki „przezorności” odpowiedzialnych za zabytki w naszej parafii, pierwsze dokumenty były przygotowane już kilka lat temu. Były to badania dendrochronologiczne zrealizowane w 2018 r. przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Katowic oraz Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zrealizowana w 2016 r. przez studentów Politechniki Śląskiej pod nadzorem prof. Antoniny Żaba. Na bazie tych opracowań, przy wsparciu grupy inżynierów i specjalistów w dziedzinie drewnianego budownictwa tj. dr Zbigniewa Pająka, dr hab. Jana Rubina, inż. Grzegorza Jędrusiaka, zostały przygotowane dokumenty dzięki, którym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Rybniku wydało pozwolenia na zrealizowanie specjalistycznego remontu w naszym kościele. Wspominane wyżej dokumenty to:

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekt techniczny;

- Program Prac Konserwatorskich;

- Ekspertyza Mykoligiczna (opracowanie o stanie zachowania drewnianej konstrukcji kościoła).

Po kilku miesiącach żmudnych prac projektowych, w marcu 2024 r. Urząd Gminy Świerklany przyjął uchwałę pozwalającą na zrealizowanie wspólnie z parafią postępowania zakupowego na wyłonienie wykonawcy remontu. Szczęśliwie w maju 2024 r. został wyłoniony wykonawca – firma Stach-Gont z Podwilka. 23 maja 2024 r. nasza parafia podpisała umowę z Urzędem Gminy Świerklany na wypłacenie parafii środków 

z przyznanej promesy, z kolei 3 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy firmą Stach-Gont, a parafią. Umowa z wykonawcą remontu ma zostać zrealizowana od czerwca do października tego roku i ma obejmować remont konserwatorki więźby kościoła, wzmocnienia jej konstrukcji oraz wymienienie gontów dachów oraz sobotów. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc przy niełatwym zadaniu przygotowania całej procedury remontu szczególnie tym, którzy wspierali to dzieło swoimi modlitwami. Wykonawcy remontu firmie Stach-Gont, życzymy zaś opieki św. Józefa Rzemieślnika w prowadzeniu niełatwych prac budowalnych, ciesielskich i konserwatorskich oraz pogody.

 

W imieniu ks. Proboszcza oraz Rady Parafialnej 

Michał Konieczny

Społeczny Opiekun Zabytków

 

 

Podpisanie umowy na remont więźby i dachu kościoła przez ks. K. Czempiela ze Stanisławem Moźdźeniem, właścicielem firmy Stach-Gont..

Aktualności, Ogłoszenia parafialne